Projekt - Services to Volunteering Europeans

Projekt SERVE spĺňa všetky európske strategické ciele, ktoré zviditeľňujú a podporujú dobrovoľníctvo ako ukážku európskych hodnôt, ktoré poskytujú nástroje pre aktívne občianstvo a prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu rastu.

Cieľom projektu je zamerať sa na praktické aspekty riadenia dobrovoľníkov.

Projekt budeme realizovať s nasledovnými partnerskými inštitúciami:

 

SZEPMUVESZETI MUZEUM / Museum of Fine Arts, Budapešť, HUNGARY

Senioruniversitetet i Sveio, Sveio, NORWAY

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO, Santiago de Compostela, SPAIN

ANTALYA MEMURLAR DERNEGI, Antalya, TURKEY

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, o. p. s. / EVERY CZECH READS TO KIDS, Ostrava, CZECH REPUBLIC

National Association of Principals and Deputy Principals, Dublin, IRELAND

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Varšava, POLAND

Učiace sa partnerstvo sa skladalo z ôsmich partnerov z ôsmich rôznych krajín s rôznymi odbornými znalosťami, záujmami a úrovňami skúseností. Rozmanitosť partnerských organizácií bola jadrom projektu, pretože so sebou priniesla rôzny rozsah odborných znalostí účastníkov v širokom spektre oblastí. Táto jedinečná kombinácia organizácií a zručností, významne prispela k šírke vzdelávania a kultúrneho zážitku po celú dobu trvania projektu.

Partnerstvo má za cieľ podporovať dobrovoľníctvo a kvalitu dobrovoľníckej služby čo bolo identifikované ako kľúčový problém, takže partnerstvo navrhuje stanoviť kritériá, ktoré sú rozhodujúce pre podporu štandardov kvality v dobrovoľníctve a rozvíjanie a manažovanie dospelých v dobrovoľníckych službách.

Hlavná časť projektu sa zamerala na pozorovanie každej súčasti procesu vytvárania a riadenia prebiehajúcich potrieb dobrovoľníckej služby. Partneri sa učili od seba navzájom aj od organizácií s už zavedenou a renomovanou dobrovoľníckou službou v každej z partnerských krajín.

Na základe projektu vznikla brožúra Best Practice in Volunteering:

Best Practice in Volunteering

© 2012 Adam Kelo Proacademy Za obsah tejto webovej stránky zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií .